fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup online kurzů, kurzů naživo, služeb a zboží z eshopu (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo "zboží“) přes webové rozhraní www.bohozena.cz.

Veronika Lančaričová
Nová Ves 240
739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
IČ: 05666473

Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí., č.j. MUFO 409117/2016

(dále jen jako "prodávající")

Nákup online kurzu, kurzů naživo, služby nebo zboží probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. Obchodních podmínek (OP) . Tyto OP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.bohozena.cz/ (dále jen „webová stránka“).

II. DŮLEŽITÉ POJMY (DEFINICE)

PRODÁVAJÍCÍ
Prodávajícím je: Veronika Lančaričová Nová Ves 240, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
Kontaktní telefon: 732955621
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@bohozena.cz

KUPUJÍCÍ
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí online kurz, kurz naživo, službu nebo zboží. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení OP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách  vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

​ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

​1. Kupující objednává online kurz, kurz naživo, službu nebo zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

​2. POPIS ONLINE KURZU A ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného online kurzu, kurzu naživo, služby nebo zboží včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co klientovi může přinést a v jakém formátu je poskytován.

3. OBJEDNÁNÍ ONLINE KURZU NEBO ZBOŽÍ. Pro objednání online kurzu, služby nebo zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. (V případě objednání kurzů je možné využít Zjednodušený daňový doklad, ve kterém vyplníte pouze své jméno, telefon a emailovou adresu.)

​Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“ v případě nákupu přes eshop. V případě nákupu kurzu přes formulář odešlete objednávku kliknutím na tlačítko "Odeslat".

​O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že je objednávka přijatá, dorazí informace o přijetí objednávky v následném mailu. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit,
má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

​4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto OP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. CENA ZBOŽÍ, KURZU, ONLINE KURZU A PLATBA

1. CENA KURZU NEBO ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena online kurzu, kurzu naživo, služby nebo zboží. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. U online kurzu, kurzu nebo služby nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již konečnou cenou. V případě zboží je ke kupní ceně přičítána cena za poštovné. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost sedm dnů. (Vybrat si můžete z několika způsobů doručení zboží.)

​2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u online kurzu, kurzu, služby nebo zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).  Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám online kurz, kurz naživo, službu nebo zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává online kurz, kurz naživo, služba nebo zboží v mém vlastnictví.

​4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

-bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2101166631/2010 (Fio banka - platba v českých korunách)
                                                                                        2601908822/2010 (Fio banka - platba v Eurech)
-rychlou online platbou prostřednictvím brány GoPay (platba kreditní kartou: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro a platba přes internetové bankovnictví: Raiffeisen bank, Fio banka, Komerční banka, mBank, Česká spořitelna - Platba24 ) Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému 
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.
Kupní cena se hradí v korunách českých (v případě objednávek z eshopu).
U online kurzů a kurzů naživo si můžete zvolit platbu v korunách či v Eurech.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do příslušného pole na webovém formuláři pro odeslání objednávky. Jednotlivé slevy nelze kombinovat. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony či věrnostní slevy.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

​V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky.

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je částka připsána na příslušný bankovní účet.

​O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

​Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

V. DODACÍ PODMÍNKY

​1. ZPŮSOB DODÁNÍ ONLINE KURZU. Přístup do online kurzu vám bude povolen po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které se do online kurzu zaregistrujete. Přihlašovací údaje k příslušnému online kurzu se odesílají automaticky po připsání platby na příslušný účet (v případě online platby okamžitě, u platby převodem v závislosti na Vaší bance, maximálně do 3 pracovních dnů).

2.ZPŮSOB DODÁNÍ KURZU ČI SLUŽBY. Příslušné informace ke konanému kurzu či službě budou kupujícímu sděleny emailem po uhrazení příslušné částky. V případě kurzů či služby se kupující zúčastní osobně v dohodnutém termínu.

​3. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny a poštovného na vámi sdělenou doručovací adresu.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

​4. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude online kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude zaslání odkazu k registraci do online kurzu dodáno obratem po provedení platby. Přístup do kurzu bude povolen do 24 hodin od registrace do kurzu. V případě zboží je dodací lhůta do 7 pracovních dnů. V případě kurzu, rituálu či semináře se kupující zúčastní osobně v dohodnutém termínu.

​5. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (online kurz, kurz naživo nebo služba) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. V případě dodání zboží si účtuji poštovné a balné.
Vybrat si můžete z těchto způsobu doručení: Česká pošta 79 Kč. Platba online či bankovním převodem.
                                                                                  PPL  109 Kč. Platba online či bankovním převodem.
                                                                                  Zásilkovna 79 Kč. Platba online či bankovním převodem.

​5. Po dodání online kurzu, služby nebo zboží si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM

​1. Digitální obsah (online kurz) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. Obsah otevřete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro online kurz je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

​2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online kurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v online kurzu. 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy, pokud nakupované zboží nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu.  Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. 14denní lhůta platí pro fyzické zboží, které nebylo využito a poškozeno. V opačném případě takové zboží  není možné vrátit. Spotřebitel hradí náklady spojené s vrácením zboží v celkové výši. (Pozor, odstoupit od smlouvy je možné pouze v případě fyzického zboží, které nebylo vybaleno či jinak znehodnoceno. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na živé akce, kurzy, semináře ani na online kurzy. (U každého online kurzu je zvlášť uvedeno, jestli je možnost odstoupit od smlouvy a v jaké časové lhůtě.)

2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a OP, zejména v případě vadného plnění. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

​4. Je-li Vám společně s online kurzem či zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující (spotřebitel) využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (spotřebitele) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím (spotřebitelem) již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující (spotřebitel) bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující (spotřebitel) zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny.

VIII. STORNO PODMÍNKY PRO ŽIVÉ AKCE A RITUÁLY
K řešení každého storna akce či rituálu přistupuji individuálně ku spokojenosti obou zúčastněných stran.

Individuální rituály
Pokud se omluvíte nejpozději do 7 dní před datem konání rituálu, vrátím vám plnou výši kupní ceny. Případně společně najdeme jiný vyhovující termín. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email info@bohozena.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení kupní ceny vybrané akce. (Částka vám bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena převodem na požadovaný bankovní účet.) Pokud se omluvíte 7 dnů a méně před konaným rituálem, vrácení peněz v plné výši není možné. Je ale možné domluvit se na jiném vyhovujícím termínu či účast převést na jinou osobu. V případě zrušení rituálu ze strany pořadatele je možné dohodnout se na jiném termínu či vrácení peněz v plné výši na požadovaný účet.

Rituál menarché Royal a víkendové akce naživo
Pokud se nemůžete zúčastnit akcí naživo, je potřeba napsat na email info@bohozena.cz s uvedením důvodu. 4 týdny (a méně) před konanou akcí není možné peníze vrátit, svou účast ale můžete převést na jinou osobu. (V takovém případě já, Veronika Lančaričová i druhá lektorka Markéta Van Prchalová tuto skutečnost vyhlašujeme na svých sociálních sítích a s hledáním náhradnice pomáháme. Veškeré domlouvání a finanční řešení již necháváme na vás.) V případě zrušení akce ze strany pořadatele vracíme peníze v plné výši na požadovaný účet.

Rituální škola
Z účasti na rituální škole je možné se odhlásit nejpozději 45 dní před prvním víkendem, nevratná záloha však propadá. Výše zmíněné neplatí, pokud účastnice za sebe najde náhradu. Pokud se žena rozhodne rituální školu ukončit (z jakéhokoli důvodu) v průběhu jejího konání, vše se řídí Smlouvou pro rituální školu, kterou účastnice obdrží/obdržely začátkem září 2022.

IX. VOUCHERY
Vouchery mají platnost 1 rok - pokud není na kupónu uvedeno jinak.

X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Jako Prodávající odpovídám za to, že online kurz, kurz, služba anebo zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
2.1. má online kurz, kurz, služba anebo zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2.2. se online kurz, kurz, služba anebo zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
2.3. online kurz, kurz, služba anebo zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
2.4. je online kurz, kurz, služba anebo zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
2.5. online kurz, kurz, služba anebo zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

7. Pokud vám nebyl online kurz, služba nebo zboží dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo "spam". Pokud ani tam odkaz do online kurzu nebo zboží nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

​8. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@bohozena.cz  nebo zaslat písemně na adresu Veronika Lančaričová, Nová Ves 240, Frýdlant nad Ostravicí 739 11.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. Napište také, jakou formou si přejete být o vyřízení reklamace informováni (telefonicky či emailem).

XI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Další práva a povinnosti stran související s ochranou osobních údajů upravuje článek "Podmínky ochrany osobních údajů".

XII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. DORUČOVÁNÍ

1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

XIV. EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě a kupující souhlasí se zasíláním těchto údajů emailem či předáním v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa skladu: Veronika Lančaričová, Nová Ves 240, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
Adresa elektronické pošty: info@bohozena.cz
Telefon: +420 732 955 621

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamaci.

V Praze dne 1.5.2020

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět na adresu našeho skladu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, společně s fakturou nebo číslem objednávky. Formulář můžete zaslat vytištěný nebo text zkopírovat do e-mailu a poslat nám informace pouze e-mailem na adresu: info@bohozena.cz

Pokud si zakoupíte zboží, do 14 dní jej bez udání důvodů můžete vrátit. Ovšem pouze v tom případě, že dané zboží nebylo již použito a nejeví známky opotřebení či poškození. Důvod vrácení uvádět nemusíte, ale pro usnadnění celkové komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo faktury/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení peněz.

Zboží zpět  posílejte výhradně na adresu Veronika Lančaričová, Nová Ves 240, Frýdlant nad Ostravicí 739 11

Adresa pro vrácení zboží:

Veronika Lančaričová
Nová Ves 240
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
Česká republika

Formulář:

Veronika Lančaričová
Nová Ves 240
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
Česká republika
IČ: 05666473, neplátce DPH.

Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Číslo faktury:
Datum objednání zboží:
Jméno a příjmení kupujícího(ích):
Adresa kupujícího (ích):
Datum:

Podpis kupujícího(ích): (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

REKLAMACE ZBOŽÍ

Pokud při převzetí zboží zjistíte, že je zboží vadné či je objednávka nekompletní, neprodleně mne kontaktujte a situaci rychle vyřeším. Na zboží se samozřejmě také vztahuje dvouletá reklamační lhůta a v případě závady je možné jej reklamovat. V takovém případě doporučujeme mne kontaktovat emailem na info@bohozena.cz,  ve kterém uvedete, co je za problém a poté se domluvíme co dál. Napište také, jakou formou si přejete být o vyřízení reklamace informováni (telefonicky či emailem).

PŘÍLOHA 2: Reklamační formulář
Reklamující:
Reklamované zboží:
Doklad o dodání zboží (číslo faktury a datum provedení nákupu):
Zjištěná závada:
Navrhovaný způsob reklamace (oprava zboží, výměna zboží, vrácení peněz, jiný - popište):
Datum:
Podpis: